SculptorKO KONO造形作家 河野甲

2021.05.30 Ko Kono Kono Shigeko Exhibition(Mie)

Ko Kono Kono Shigeko Exhibition(Mie)

Shiseki Kyu  Sukodo

●Wed, 3rd Nov 2021 ~ Fri, 12th

http://www.bunto.com/?p=17381

20210920101147-0001